Centrum voor beroepsreferenties van de Metaalverwerkende Nijverheid en de Technologische Industrie

Certificaat van bekwaamheid voor koeltechnieker

 • Algemene informatie Open or Close

  Een onoordeelkundige en onzorgvuldige uitbating van koelinstallaties leidt soms tot emissies van ozonafbrekende stoffen of broeikasgassen.

   

  Het (CE) reglement n° 303/2008 van de Europese Commissie legt nieuwe procedures op aan zijn lidstaten:

   

  • de invoering van een registratieplicht voor bedrijven waar koeltechnici tewerkgesteld zijn;
  • het opleggen van minimumopleidingseisen aan koeltechnici onder de vorm van een certificaat in de koeltechniek;
  • het erkennen van examencentra waar koeltechnici hun certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek kunnen behalen.


  Concreet betekent dit dat enkel nog gecertificeerde koeltechnici, werkzaam in een geregistreerd koeltechnisch bedrijf, handelingen aan Brusselse geklasseerde koelinstallaties waarbij emissies van ozonafbrekende stoffen of broeikasgassen kunnen optreden, mogen uitvoeren.

  Toepassingssfeer : Koelinstallaties en warmtepompen met een vermogen > 10kW en/of 2 kg de koelgas.

   

  Er is een overgangsperiode voorzien (zie reglementering) tijdens welke zowel de technici als de bedrijven zich moeten in regel stellen ten overstaan van de nieuwe wetgeving.

   

  (Bron: BIM – IBGE)

   

   

 • Reglementering Open or Close

  Opdat een koeltechnische onderneming (de koeltechnici werkend als zelfstandige worden eveneens beschouwd als koeltechnische onderneming) als dusdanig kan geregistreerd worden, moet ze beantwoorden aan de volgende voorwaarden:

   

  • Zij stelt minimaal één persoon te werk die in het bezit is van een geldig « Bekwaamheidsattest Koeltechniek »;
  • Zij stelt het minimaal voorziene technisch materiaal ter beschikking aan het personeel dat ze gebruikt om werkzaamheden aan koeltechnische installaties uit te voeren (bijvoegsel III van het besluit).

   

  Overgangsmaatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

   

  Voor 4/07/2011, zal elke geregistreerde onderneming moeten bewijzen dat iedereen die voor de onderneming tussenkomsten verricht op koeltechnische installaties, het bekwaamheidsattest koeltechnicus verworven heeft. Dit moet ze tevens bekendmaken bij de dienst “LEEFMILIEU BRUSSEL”  gestaafd met een kopij van het attest.

   

  Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 maart 2007 (NUMAC : 2007031145)

   

   

   

 • Opleidingen en examen Open or Close

  Opleidingen en examen

   

  De koeltechnicus kan zich enkel voor het examen inschrijven.

   

  IRIS TECH+ organiseert eveneens opleidingssessies ter voorbereiding op de certificatieproef « Koeltechnicus ».

   

  Duurtijd : 3 dagen (van 7u30 tot 15u30). Raadpleeg Kalender van de komende opleidingen.

   

  Dag 1:

   

  -    Vragen/Antwoorden rond het thema wetgeving

   

  Opgelet: de voorbereiding op dit examengedeelte is opgevat onder oefeningsvorm, m.a.w. een voorbereidend studiewerk (kennis van de database), wordt gevraagd aan de deelnemer.

   

  - Herhalen van theoretische principes van de koelcyclus

   

  Dag 2:

   

  - Praktische oefeningen betreffende het braseren en plooien van koperleidingen (1/4\" tot 1 1/8\")

   

  Dag 3:

   

  - Praktische oefeningen rond koelgassen behandeling

  - Gebruik van meettoestellen

  - Regelen van pressiostaten en thermostaten

  - Rapport opmaken van een installatie

   

   

  OPGELET:

   

  Deze voorbereidingssessies zijn bestemd voor bekwame koeltechniekers, die het manipuleren van fluida, alsook de las- en plooitechnieken al beheersen.

   

  Het gaat hier onder geen enkel beding om een beginneropleiding voor deze technieken.

   

  De techniekers die zich voorafgaand wensen te vervolmaken, en waarvoor de drie voorbereingsdagen onvoldoende zijn, kunnen de meer diepgaande koeltechnische voorbereidingsmodules volgen, namelijk: koeltechniek basis, hardsolderen en koeltechniek vervolmaking. Kalender van de komende opleidingen.

   

   

   

 • Inlichtingen en inschrijvingen Open or Close

  Inschrijvingen :

   

   

   

  Regionale autoriteiten :

   

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest: BIM – 02 / 775.71.53 – www.ibgebim.be

   

  Waals Gewest:             DGRNE - Pascal Théate - pascal.theate@spw.wallonie.be

  081/ 33.61.58

   

  Vlaams Gewest:           LNE - Sven Claeys - sven.claeys@lne.vlaanderen.be

  02 / 553.11.2

   

IRIS TECH+ is door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BIM – IBGE) geaggregeerd om het bekwaamheidsattest voor koeltechnieker af te leveren.

:: FAQ

 • Hoe verloopt het examen? Open or Close

  Het examen is samengesteld uit 3 proeven:

   

  ·          Competentievragen en kennis van de Europese en Regionale wetgevingen

   

  Dit deel is theoretisch en is uitgevoerd als een meerkeuzevragenformulier.

   

  ·          Las/Soldeerproef

   

  U zult een koeltechnische kring opbouwen en solderen, deze kring wordt aansluitend onder druk gebracht om zijn dichtheid te testen, vervolgens worden de lassen in de lengte doorgezaagd om de penetratie van het soldeermiddel te beoordelen.

   

  ·          Koelgassen behandelingsproef

   

  Dit deel gaat door op een reële koelkamer. U bewijst hier Uw capaciteit aangaande het vullen en leegmaken van een koelinstallatie, met respect voor alle veiligheidsprocedures en een kleiner verlies van koelmiddel dan hetgeen de norm voorschrijft. Tegelijk worden U bijkomende vragen gesteld over de karakteristieken van de installatie enerzijds en de werking ervan anderzijds.

   

  Het attest wordt behaald, als U een algemeen gemiddelde van 60% haalt op het volledige examen en minstens 50% op elke deelproef.

   

 • Wat is de geldigheidsduur van mijn attest? Open or Close

  Het bekwaamheidsattest is geldig gedurende 5 jaar.

  De regionale autoriteiten moeten de verlengingsmodaliteiten nog verduidelijken.

   

 • Wordt een in een bepaalde regio behaald attest erkend door de andere regio’s? Open or Close

  Het attest behaald in een landsregio wordt erkend door de andere regio’s, allen het gedeelte van het examen dat slaat op de wetgeving van een andere regio is opnieuw af te leggen.

   

  Voor meer duidelijkheid hieromtrent kan U ook steeds contact nemen met de hiervoor competente regionale overheden (zie hiervoor Inlichtingen en inschrijvingen).